Què és el POUM?

Imatge de l'exposició del POUM.El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és una norma de gran importància, que ordena urbanísticament la ciutat i el seu terme municipal i dissenya el seu desenvolupament i creixement futurs. La seva vigència és indefinida, però estableix unes previsions temporals per a la seva execució, que normalment abasten períodes de temps considerablement llargs. 

El POUM fa previsions i estableix regulacions en matèries que afecten d’una manera o d’una altra tots els veïns de la ciutat: ordenació dels espais públics (carrers, places, etc.) i de les construccions, habitatge, infraestructures, equipaments públics (escoles, centres de salut…), patrimoni arquitectònic, mobilitat, espais lliures i zones verdes i protecció del medi natural. Classifica les diverses parts del terme municipal en sòl urbà, urbanitzable (apte per a la seva transformació en sòl urbà) i no urbanitzable (que no pot ser urbanitzat i ha de gaudir d’una protecció especial), i estableix els usos i les activitats que es poden dur a terme en cadascun d’ells.

El POUM està format per diversos documents, d’entre els quals destaquen les normes urbanístiques, els plànols informatius i d’ordenació, el catàleg de béns a protegir, l’agenda i l’avaluació econòmica de les actuacions que preveu, els estudis mediambientals adequats i la memòria social, que ha de contenir les previsions referents a la construcció d’habitatge de protecció pública. 

L’actual planejament urbanístic de Reus ja fa 13 anys que va entrar en vigor, i l’evolució de la ciutat i les seves necessitats en aquest temps fan imprescindible que s’afronti la seva posada al dia. És per aquest motiu que l’Ajuntament ha iniciat el procés de redacció i aprovació del POUM, la complexitat i llarga durada del qual vol aprofitar per a facilitar la més gran participació ciutadana en la seva elaboració.

L’avanç del POUM

És un document genèric que forma part de la redacció del POUM i posa de manifest les intencions i els eixos principals del creixement i el desenvolupament del municipi. Marca els criteris bàsics a partir dels quals es construirà el model de ciutat desitjat.

Un nou POUM, ara?

L’últim Pla general data del 1999, quan la ciutat tenia al voltant de 89.000 reusencs. Les previsions de desenvolupament d’aquell document estan gairebé realitzades. A més, darrerament s’han aprovat diverses normatives supramunicipals de planejament territorial que ens afecten i a les quals cal adequar-se. El canvi de cicle econòmic també requereix noves estratègies de creixement.