Objectius del POUM

 

L’objectiu principal i fonamental de l’ordenació urbanística és la planificació de tot el territori, tant dels espais oberts, rurals, amb les seves activitats pròpies, com de la ciutat existent amb tota la seva complexitat. També la previsió de creixements adequats a les necessitats del municipi, d’acord amb les capacitats del medi natural sobre el que es situen. 

Per conèixer les grans línies de l'Avanç de Pla del POUM podeu consultar aquest document. A més, tot seguit us detallem els eixos que el composen.

D’acord amb aquestes premisses, hi ha quatre eixos que defineixen els objectius a assolir en el POUM que s'està elaborant:  

Reorientació del model de creixement 
 

L’avanç del POUM proposa un nou model de creixement, adaptat al nou cicle econonòmic, que s'ajusti a les estimacions de creixement de població i de la ciutat i al sòl disponible basat en:         

· Un nucli urbà compacte, omplint espais buits abans de generar noves expansions en el territori.
· Una ocupació del territori racional en el temps i racional en la tipologia d'usos: atractiu a noves activitats econòmiques i d'innovació, que no comprometi els espais agrícoles, etc.
· La planificació d’àrees singulars d’activitat econòmica i logística lligada a les grans infraestructures que connecten diverses modalitats de transport, com l’Estació Central del ferrocarril i l’Aeroport.
· La revisió de les àrees residencials ja previstes i no desenvolupades per valorar la seva extensió i quan desenvolupar-les i per preveure-hi barreja d’usos (tipologies d’edificacions, espais verds, equipaments, activitats,...). Amb una construcció proporcionada i un model territorial sostenible.

Regeneració del teixit urbà 
 

El nou POUM ha de permetre actuar en la ciutat construïda per millorar-ne la qualitat i per reforçar l’activitat econòmica. Per fer-ho possible, es proposen: 

· Noves fórmules per incrementar la rehabilitació de la ciutat edificada, la potenciació de l’activitat econòmica i l’impuls del comerç, com s’ha fet al Pallol o al Barri del Carme. 
· Actuar als buits urbans per completar la ciutat i resoldre necessitats de comunicació, d’equipaments, de zones verdes i de generació d’activitat com ara a l'entorn de les estacions de autobusos i del ferrocarril o l’àrea de la Hispania. 
· Fer polítiques d’habitatge d’acord amb les noves necessitats.

Potenciació de la matriu agrícola i valors paisatgístics

La ciutat és també el seus espais oberts: els camps de conreus, els camins, les rieres i els barrancs i les xarxes de mobilitat, valors que el nou pla vol preservar i integrar de forma harmònica. Com? 

· Posant en valor la funció d’aquest sòl i revitalitzant l’activitat agrícola
· Connectant el sòl, a través d’una xarxa contínua entre les places i les passeigs urbans fins a una V Verda que recorri el sòl rural.
· Protegint les masies com a edificis representatius i amb valor social.
· Posant en valor el patrimoni arquitectònic i paisatgístic a totes les classes de sòl, integrant-lo en el Pla Especial de Protecció del Patrimoni.
· Estudiar el paisatge urbà de forma global i optimitzar la xarxa d’espais lliures.
· Millorar les característiques dels accessos a la ciutat i aconseguir una adequada integració en el paisatge en vies com la carretera de Cambrils o les avingudes de Tarragona i Falset, i millorar la qualitat paisatgística de les vies bàsiques de la ciutat com l’avinguda de La Salle.

Eficiència en la mobilitat 

Per aconseguir una mobilitat eficient i sostenible, l’avanç del POUM planteja propostes de millora de la xarxa per a vehicles i vianants, defensant solucions com ara:

· Un nou traçat de ferrocarril que allunyi el pas de mercaderies del centre de la ciutat i un model eficient de rodalies Camp de Tarragona – Barcelona. Alhora, la recuperació de l’actual traçat del ferrocarril com a espai urbà de connexió. 
· Millorar els accessos viaris a la ciutat, amb una bona connexió entre la variant oest i les carreteres de Riudoms, Vinyols i Cambrils. 
· Millorar la mobilitat interna amb una xarxa urbana de carrils bici, una xarxa per a vianants segura i de qualitat i la coexistència amb altres modalitats de transport, alhora que es millora la connectivitat entre les urbanitzacions i el centre, a peu, en bici, en transport públic i privat.