La reunió del plenari tanca el nou procés participatiu per explicar els treballs de redacció del POUM

Dimecres, 11 Febrer, 2015 - 20:00

La regidoria d’Arquitectura i Urbanisme ha convocat aquest dimecres 11 de febrer el plenari del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) en el marc del nou procés participatiu per donar a conèixer els treballs realitzats. La reunió també té com a objectiu avaluar amb els òrgans de participació el grau de compliment dels eixos estratègics i els compromisos definits en l’Avanç del POUM. El plenari del POUM és l’òrgan que reuneix representants de la societat civil, les institucions i del teixit associatiu, i compta amb més d’un centenar de membres.

El passat mes de novembre, la regidoria va iniciar el procés participatiu amb la convocatòria del Consell Assessor d’Urbanisme, l’òrgan de participació en el que hi són representats tots els agents econòmics i socials vinculats a l’urbanisme.

El volum de documentació elaborada per a la redacció del POUM, i que s’ha presentat en les sessions de participació, s’estructura en cinc grans eixos:

1. Eficiència en la mobilitat
2. Potenciació de la matriu agrícola i valors paisatgístics
3. Regeneració del teixit urbà
4. Reorientació del model de creixement.
5. Documentació gràfica digital

1. Eficiència en la mobilitat
L’Avanç del POUM proposa millores de les xarxes de mobilitat amb solucions com:

Definir una mobilitat amb una nova variant ferroviària que allunyi les mercaderies del centre de la ciutat; amb unes rodalies eficients; amb connexió al tren d’altes prestacions. Aconseguir la intermodalitat de totes les xarxes de mobilitat. Millorar les connexions i els accessos a la ciutat creant eixos cívics i prioritzant la mobilitat a peu.

Per avançar en aquests objectius, la regidoria ha realitzat els treballs següents:

Pla de Mobilitat Urbana de Reus (Realitzat)
Aprovat definitivament el 21 de maig de 2014, el pla defineix les estratègies de mobilitat de les persones i mercaderies a la ciutat, de manera segura i sostenible, en l’horitzó de 2017. Entre els objectius que es poden incorporar en el POUM destaquen: l’amplada de pas mínima de 1,80m, o la implantació d’un pas per travesar les vies de l’estació de ferrocarril. Pel que fa al tren, es desestima el soterrament a ponent del nucli. S’ha estudiat la variant de mercaderies, la connexió amb el tercer fil, l’estació a Bellissens i l’estació central al sud de l’aeroport. I, finalment, pel que fa a la vialitat, s’han definit alguns els eixos cívics i recorreguts de paisatge.

2. Potenciació de la matriu agrícola i valors paisatgístics
El POUM vol preservar i integrar harmònicament el espais oberts amb els objectius següents:

Integrar i connectar tot el territori amb una xarxa continua dels espais lliures des del nucli fins al camp; definir el paisatge com a part del patrimoni; Revitalitzar l’activitat agrícola; Protegir les masies com a edificis amb valor social.

Per avançar en aquests objectius, s’han realitzat els treballs següents:

Catàleg de masos en sòl no urbanitzable (Realitzat)
Aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Tarragona el 21 de maig de 2014, i publicat el passat 2 de febrer passat, el Pla Especial Urbanístic «Catàleg de masos de Reus en sòl no urbanitzable» relaciona 189 masos de Reus, dels més de 1.200 que s’han seleccionat en el procés d’elaboració, i vol fer compatible la preservació dels valors paisatgístics i mediambientals amb l’impuls econòmic. Els nous usos admissibles a les edificacions incloses en el catalèg són: Hoteler, turisme rural, Artesanal. Artistics, Restauració, Equipaments i Serveis comunitaris i Educació en el lleure.

«Reus paisatge» (En redacció)
El document proposa l’adaptació en el POUM de les propostes conceptuals definides en el projecte de «V Verda». «Reus paisatge» defineix un canvi de paradigma en la planificació a partir de considerar el paisatge com un valor emergent i de vincular la identitat dels entorns físics i socials a la sostenibilitat. Es fixen com a objectius la creació d’una xarxa continua d’espais lliures: connexió d’espais verds, xarxa de senders naturals i patrimonials i el desenvolupament harmònic amb el paisatge.

3. Regeneració del teixit urbà
El POUM ha de permetre actuar en la ciutat construïda per millorar-ne la qualitat i per reforçar l’activitat econòmica. Per fer-ho possible, en l’Avanç es proposen les següents solucions:

Noves fórmules per incrementar la rehabilitació de la ciutat edificada, la potenciació de l’activitat econòmica i l’impuls del comerç, com s’ha fet al Pallol o al Barri del Carme; Actuar als buits urbans per completar la ciutat i resoldre necessitats de comunicació, d’equipaments, de zones verdes i de generació d’activitat com ara a l’entorn de les estacions de autobusos i del ferrocarril o l’àrea de la Hispània; Fer polítiques d’habitatge d’acord amb les noves necessitats.

Els serveis tècnics de l’àrea d’Arquitectura i Urbanisme elaboren els següents treballs per avançar en aquests objectius:

Anàlisi de regeneració urbana en punts de la ciutat consolidada (En redacció)
En aquest context s’estan elaborant estudis de 75 àrees. Dels treballs ja realitzats destaquen els de l’entorn de l’antiga Hispània, la Sedera Misericòrdia o el carrer de l’Abadia.

4. Reorientació del model de creixement
L’Avanç del POUM proposa un nou model de creixement, adaptat al cicle econonòmic, ajustat a la previsió de creixement de població i de la ciutat, i al sòl disponible. Un model basat en:

Un nucli urbà compacte, omplint espais buits abans de generar noves expansions; Una ocupació del territori racional en el temps i en la tipologia d’usos: atractiu a noves activitats econòmiques i d’innovació, que no comprometi els espais agrícoles, etc; La planificació d’àrees singulars d’activitat econòmica i logística lligada a les grans infraestructures que connecten diverses modalitats de transport; i La revisió de les àrees residencials previstes i no desenvolupades.

La complexitat d’aquests objectius ha obligat a elaborar la documentació següent:

Pla Local Habitatge 2014-2021 (Realitzat)
Aprovat el 30 de maig de 2014, el pla és el document tècnic que, a partir de l’anàlisi de la situació de l’habitatge i de les condicions socioeconòmiques, defineix i concreta les actuacions que cal desenvolupar des de l’Ajuntament per fomentar que els ciutadans assoleixin el dret a gaudir d’un habitatge digne. La revisió del Pla Local d’Habitatge analitza la situació de l’habitatge a la ciutat, així com les condicions socioeconòmiques que l’envolten. A la vegada, el pla recull les noves necessitats socials vinculades a l’habitatge i els nous riscos d’exclusió social residencial producte de la crisi econòmica.

Memòria Social (En redacció)
El document està configurat per l’anàlisi de les dades socioeconòmiqes del municipi i la diagnosi de les necessitats d’habitatge. A partir d’aquí planteja una proposta en matèria d’habitatge per donar resposta a les necessitats; i fa una avaluació de les necessitats d’equipaments comunitaris. Finalment, el document fa una avaluació de l’impacte espacial i de gènere del POUM.

Estudi dels sistemes d’equipaments (En redacció)
Anàlisi de l’emplaçament dels edificis d’ús comunitari segons usos i de les reserves de sòl per a l’emplaçament de nous equipaments.

Estudi dels sistemes d’espais lliures (En redacció)
Anàlisi de l’emplaçament dels espais lliures (places, zones verdes, etc…) i de les reserves de sòl per a l’emplaçament de nous.

Viabilitat econòmica (En redacció)
El document fa un anàlisi dels diferents paràmetres i factors que intervenen en la transformació urbanística i es genera un patró que permeti un anàlisi individualitzat de cada àmbit de planejament per valorar-ne la seva viabilitat econòmica.

Anàlisi de plans de creixement en sòl urbanitzable (En redacció)
La regidoria d’Arquitectura i Urbanisme realitza estudis de 33 àrees de creixement en sòl urbanitzable. Destaquen els treballs de Calderons, la façana del Roquís i l’Àrea Residencial Estratègica Passeig Nord.

5. Documentació gràfica digital
La redacció del POUM també ha comportat una intensa tasca d’actualització gràfica de tot el refòs del planejament desenvolupat des de l’any 1999 en format digital millorat, incorporant de les alineacions executades.