Gir social i planificació estratègica: claus de les polítiques d’habitatge el 2014

Dimecres, 28 Gener, 2015 - 13:45

Les regidories d’Arquitectura i Urbanisme i de Benestar Social han presentat aquest dimecres 28 de gener a la Comissió Especial de Polítiques d’Habitatge Social la memòria de les actuacions en matèria d’habitatge de 2014. L’empremta social i l’elaboració de documents de planificació estratègica va marcar la política municipal d’habitatge de l’any passat. A serveis com les borses de Mediació de Lloguer Social, d’Habitatge Assequible i d’Habitatge Solidari, i a les ajudes al pagament de l’habitatge, s’hi sumen la redacció de treballs com el Pla Local d’Habitatge, la Memòria Social del POUM o la identificació i anàlisi d’habitatges vacants.

A la Comissió Especial de Polítiques d’Habitatge Social hi són representats tots els grups municipals.

Miquel Domingo, regidor d’Arquitectura i Urbanisme, afirma que «el balanç de 2014 demostra l’encert de les polítiques d’habitatge que hem implementat des del Govern de Reus, amb treballs que ens permeten conèixer amb més exactitud quina és la situació del parc d’habitatge de la ciutat i amb mesures més adaptades a les necessitats reals de la ciutadania».

Montserrat Vilella, regidora de Benestar Social, afegeix: «La millor coordinació entre les regidories d’Arquitectura i Urbanisme i de Benestar Social, i la resta de departaments municipals ens ha facilitat potenciar la vessant social de les polítiques municipals d’habitatge i orientar-les a atendre casos de risc d’exclusió social i de dificultat d’accés a un habitatge digne».

Les actuacions, segons el Pla Local d’Habitatge 2014–2021 aprovat pel ple de l’Ajuntament del 30 de maig de 2014, s’estructuren en tres grans àmbits:
• Àmbit 1. Actuar sobre el parc d’habitatge social i de lloguer.
• Àmbit 2. Actuar sobre el parc edificat i el planejament.
• Àmbit 3. Actuar per millorar la gestió en matèria d’habitatge.

Àmbit 1. Actuar sobre el parc d’habitatge social i de lloguer
Les principals actuacions en aquest àmbit realitzades durant el 2014 són les següents:

Mobilització del parc d’habitatges públic municipal
• S’han signat 21 contractes de lloguer a les promocions d’HPO de Mas Bertran I i II i Granja Massó, que han permès allotjar 33 persones. La renda mitjana del lloguer és de 262 euros amb aparcament i despeses de comunitat incloses.
• 15 habitatges de la promoció Mas Bertran I s’han destinat al programa de la Borsa d’Habitatge Assequible, dels quals se n’han llogat 8.
• En tràmit l’adjudicació dels 46 habitatges amb protecció oficial en règim de lloguer del barri del Carme.

Borsa de Mediació de Lloguer Social
• S’han signat 38 contractes que han permès allotjar 113 persones. Actualment hi ha 164 contractes vigents, amb un preu mitjà del lloguer de 304,41 euros.

Borsa d’Habitatge Assequible
• S’han elaborat les Bases per a l’assignació dels habitatges que formen part del programa municipal Borsa d‘Habitatge.
• S’han signat 18 contractes que han permès allotjar 47 persones, amb un preu mitjà del lloguer de 155,6 euros: 13 de l’Ajuntament i 5 d’entitats financeres.

Borsa d’Habitatge Solidari
• S’han elaborat les bases per a l’assignació dels habitatges que formen part del programa municipal Borsa d‘Habitatge Solidari.
• S’han signat 6 contractes que han permès allotjar 26 persones, a un preu mitjà de 75 euros/mes.

Ajuts per al pagament de l’habitatge
• S’han tramitat 467 sol·licituds de la convocatòria de 2014 dels ajuts al pagament al lloguer. L’import màxim mensual de la prestació és de 200 euros.
• S’han tramitat 299 sol·licituds de prestacions d’especials urgència (desnonaments, quotes d’amortització, quotes de lloguer, etc…). Del total, 79 s’han resolt favorablement, 7 desfavorablement i 213 estan pendents de resolució de la Generalitat.
• Renda bàsica d’emancipació: 198 expedients vigents.

Servei d’Assessorament sobre el deute hipotecari
•S’han iniciat 161 expedients nous. Actualment hi ha 97 expedients en tràmit i 188 ja s’han resolt.
• Dels 188 casos resolts, 42 han acabat amb la dació de l’habitatge en pagament del deute; 94 han estat consultes i assessoraments; 47 han acabat amb una reestructuració del deute hipotecari; i 4 amb la proposta denegada.

Protocol d’execució de les diligències de llançament per families amb situació de vulnerabilitat social
• S’han tramitat 28 casos derivats del jutjat, dels quals 15 s’han resolt i 13 estan en tràmit. Dels casos resolts, 3 s’han resolt amb l’acolliment dels afectats amb la família, 1 compartint pis, 8 amb el lloguer d’un altre habitatge, 1 amb el trasllat a un altre pis de propietat, 1 amb el lloguer d’un habitatge de la Borsa d’Habitatge Assequible, i 1 amb un habitatge d’acolliment temporal i d’emergència.

Àmbit 2. Actuar sobre el parc edificat i el planejament
El balanç de les actuacions d’aquest àmbit és la següent:

Planejament
• Redacció i aprovació del Pla Local d’Habitatge 2014-2021.
• Redacció la Memòria Social del POUM que ha de contemplar les necessitats i la ubicació dels HPO i dels HDP per cobrir la demanda exclosa del mercat immobiliari per motius econòmics i per motius de dimensió i composició de la unitat familiar.

Parc edificat i habitatge vacant
• Identificació del parc d’habitatges vacants de la ciutat i anàlisi del seu estat de conservació.

Ajuts a la rehabilitació d’edificis d’habitatges
• S’han sol·licitat 13 ajudes de rehabilitació d’edificis (102 habitatges i 19 locals), de les quals se n’han concedit 7, per un import total de 120.029 euros. 4 sol·licituds estan en tràmit.

Àmbit 3. Actuar per millorar la gestió en matèria d’habitatge
Les principals actuacions realitzades el 2014 són les següents:

Oficina d’Habitatge
• S’han atès 19.027 consultes, de les quals 811.478 presencials i 7.549 per telèfon o correu electrònic.

Transversalitat
• S’ha millorat la coordinació de les regidories i serveis municipals vinculats a les polítiques d’habitatge: Arquitectura i Urbanisme, Benestar Social, Recursos Generals i Hisenda, etc…