Fases del POUM


El procés d'elaboració del POUM està compost per 5 fases, que no tenen una durada específica. En la redacció del nou POUM de Reus actualment s'està procedint a la redacció del document per a l'aprovació inicial, és a dir, a la segona fase.

PROCÉS D'APROVACIÓ DEL POUM

1- Informació i participació ciutadana, redacció de l'Avanç del POUM (maig 2010-maig 2012)

Es constitueixen i es posen en funcionament els òrgans de participació ciutadana: la Comissió Informativa Especial, el Consell Assessor i el Plenari del POUM. Mentrestant, l'equip de tècnics redactors realitza un seguit de treballs previs i procedeix a la redacció de l'Avanç del POUM. 

2- Aprovació de l'Avanç del POUM 

L’Avanç de POUM conté els objectius i criteris generals del pla, una síntesi d’alternatives, la descripció de les característiques bàsiques de la proposta d’ordenació i l'informe de Sostenibilitat Ambiental Preliminar. Un cop aprovat per Ple Municipal, l'Avanç del POUM se sotmet a exposició pública per un termini de 45 dies, durant el qual es poden presentar suggeriments, tràmit que és obert a tota la ciutadania.  

Un cop finalitzat aquest procés es passa a la redacció completa del POUM, que conté els següents documents: una memòria descriptiva i justificativa, els plànols d'informació i d'ordenació, les normes urbanístiques, el catàleg de béns a protegir, l'agenda i avaluació econòmica i financera, l'informe de sostenibilitat ambiental, el programa d'actuació urbanística i la memòria social.

3- Aprovació inicial del POUM 

El projecte de POUM s’eleva al Ple de l’Ajuntament per a la seva aprovació inicial, i s’exposa al públic durant 1 mes (45 dies per l'informe de sostenibilitat ambiental). Durant el termini d’informació pública (tràmit obert a tota la ciutadania) es poden presentar al·legacions.

De la mateixa manera, el POUM aprovat inicialment se sotmet al tràmit d’informe dels organismes competents i a l'audiència dels municipis colindants.

4- Aprovació provisional del POUM

A continuació es procedeix a l’aprovació provisional del POUM pel Ple de l'Ajuntament, que ha d’incorporar la resolució individualitzada i raonada de totes i cadascuna de les al·legacions presentades. El POUM, un cop aprovat provisionalment, es tramet al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya per a la seva aprovació definitiva.

5- Aprovació definitiva del POUM

L'aprovació definitiva del document del POUM va a càrrec del Conseller de Territori i Sostenibilitat. La seva entrada en vigor es produeix en el moment de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

El POUM és un document públic, que ha d'estar íntegrament a l'accés de tota la ciutadania.