El procés participatiu

La participació és fonamental en el procés d'elaboració del POUM.


Amb l'aprovació del programa de participació, l'Ajuntament vol aconseguir la implicació de la ciutadania en les diferents fases del procés de formulació del POUM, d'acord amb metodologies de participació diverses, tan individuals com col·lectives, que pretenen fer arribar la informació a la ciutadania per tal de crear espais de reflexió i debat que permetin la generació d’opinió i d’aportacions que facin d’aquest planejament un document de ciutat real i adequat a les necessitats i demandes de les persones. 

Els tres òrgans de participació són: 

Comissió informativa especial d’urbanisme

Es tracta d'una comissió de caire polític creada per tal de fer el seguiment dels treballs de formulació del nou POUM.

Formada per un representant de cada grup municipal i presidida per l’Alcalde de la ciutat 

Consell Assessor d’Urbanisme de Reus

És un òrgan de caràcter voluntari i complementari de l’organització municipal que té funcions consultives i deliberatives als efectes de fomentar els drets d’iniciativa, informació i participació de la ciutadania en els processos urbanístics de planejament i gestió de la Llei d’Urbanisme de Catalunya.

Formada per representants polítics, entitats i col·legis professionals i presidida pel Regidor d’Arquitectura i Urbanisme. 

Consulteu el Reglament del Consell Assessors d'Urbanisme.

Plenari i ciutadania

És un òrgan de participació concebut com el principal espai participatiu format per representants de la societat civil i el teixit associatiu de la ciutat, i que també compta amb representants de les diferents institucions.

Format per representats polítics i tècnics de les administracions públiques (Ajuntament, Consell Comarcal, Diputació, Generalitat de Catalunya i Govern Espanyol), representats del teixit associatiu de Reus i la ciutadania en general.