Documentació

En aquest espai trobareu tota la documentació tècnica corresponent a:

 

  • Pla Local d'Habitatge (PLH)

  • Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM)

  • Catàleg de Masos en sòl no urbanitzable. Pla Especial Urbanístic.