Catàleg de masos

El Pla Especial Urbanístic «Catàleg de masos de Reus en sòl no urbanitzable» relaciona 189 masos de Reus, dels més de 1.200 que s'han seleccionat en el procés d'elaboració, i vol fer compatible l'impuls econòmic amb la preservació dels valors paisatgístics i mediambientals.

El document, (segons acord publicat al DOGC de 3/02/2015), identifica i descriu els masos i els dota d’una regulació que n’impulsa la preservació i recuperació. 

Consulteu al RPUC (Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya) la documentació tècnica.

Criteris de catalogació
El «Catàleg de masos en sòl no urbanitzable» inclou 189 immobles, dels més de 1.200 que s’han analitzat en el procés d’elaboració. Els criteris de selecció dels masos venen determinats per tres variables: la ubicació en sòl no urbanitzable, la construcció anterior a l’any 49, i els seus valors. Atenent a la legislació vigent, els valors que s’han fixat són els següents:

 • Arquitectònic: Masos o cases rurals que tinguin total o parcialment valor arquitectònic per la seva composició o la presència d’elements arquitectònics singulars.
 • Històric: Orígens i evolució de la tipologia del mas; rellevància de l’ús en la història; influència en la configuració dels assentaments en el territori, etc.
 • Mediambiental: Quan la seva existència determina un teixit rural amb característiques ambientals pròpies.
 • Paisatgístic: Edificacions que conformen un paisatge concret humanitzat o no, amb valor reconegut i que caracteritzen la imatge pròpia d’un territori determinat per raons de la seva exposició i unitat amb l’entorn que pot formar part d’un recorregut paisatgístic.
 • Social: Aquelles construccions que afavoreixen el reequilibri territorial i econòmic i permeten la recuperació de la població.

Nous usos admesos
D’acord amb el Text Refós de la Llei d’Urbanisme i segons cada cas, els usos que es poden admetre a les edificacions incloses en el catàleg són:

 • Ús d’habitatge familiar rural: Comprèn els edificis destinats a habitatge, situats en finques rústiques amb accés rodat des de la xarxa de camins rurals.
 • Ús hoteler en sòl rústic: S’admeten les edificacions amb un sostre susceptible de ser utilitzat superior a 1000 m2, que disposin d’accés rodat i estacionament en condicions adequades. No s’admeten hotel apartament ni els usos d’hotel en condomini.
 • Ús de turisme rural: Comprèn els serveis relacionats amb l’allotjament temporal de persones, exclusivament en la modalitat de turisme rural, sempre que es garanteixi l’accés i l’estacionament en condicions adequades.
 • Artesanals: S’admeten vinculats a l’habitatge familiar, en el benentès que són edificacions pròpies del medi rural, són els usos d’elaboració i transformació artesanal dels recursos naturals i agropecuaris, així com la comercialització d’aquests productes vinculats a la mateixa finca o finques de l’entorn territorial.
 • Artístiques: S’admeten conjuntament a l’habitatge familiar els usos vinculats a les professions liberals i artístiques (escultors, pintors, músics..., )
 • Restauració: Compren els establiments destinats a restaurant, situats en finques rústiques, sempre que es garanteixi l’accés i l’estacionament en condicions adequades.
 • Equipaments i serveis comunitaris: Comprèn equipaments i serveis comunitaris no compatibles amb els usos urbans. Els usos d’equipaments quedaran supeditats a les condicions tècniques i directrius de la normativa sectorial corresponent.
 • Educació en el lleure: Comprèn les activitats d’ensenyament vinculades al medi natural i aquelles d’esbarjo, espai o repòs que es desenvolupen en espais a l’aire lliure i en contacte amb la natura (cases de colònies, centres de natura, etc...)